Research of Acting Sub LT. Kittisak Onuean

กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน. (๒๕๕๕). “ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์”. ใน Workshop on Open Source Software Development and Applications (OSSDA ๒๐๑๒) (JCSSE’๑๒) ๓๐ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ (หน้า ๑๔๔-๑๔๙).กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน, พยุง มีสัจ และ นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์. (๒๕๕๖). “การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาผู้บริโภคเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล”. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙ (NCCIT๒๐๑๓) ๙-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๖ (หน้า ๙๖-๑๐๑). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน. (๒๕๕๗). “การประยุกต์ใช้ Google Maps API เพื่อแสดงตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา จ.สระแก้ว”. ใน การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ระดับชาติ บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๒ ๘-๙ พ.ค. ๒๕๕๗ (หน้า ๒๖๖-๒๗๗). ภูเก็ต :มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน และพยุง มีสัจ. (๒๕๕๗). “การพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลกรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว”.ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (NCCIT๒๐๑๔) ๙-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗ (หน้า ๗๖๒-๗๖๗). ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ชนิดา นันทชัยศรี, กัญญาวีร์ ชูสถาน, กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน, อรรถพร แขสวัสดิ์ และดำรงค์ มหาพรม. (๒๕๕๘). “ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตร กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว”. ใน การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC2) ๒๘ เม.ย.-๑ พ.ค. ๒๕๕๘ (หน้า ๑๐๖๐-๑๐๖๗). ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

วาสนา ขัมอุปถัมป์ และกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน. (๒๕๕๙). “ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”. ใน การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC2) ๒๗ -๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ (หน้า ๑๑๓๕-๑๑๔๒). สระแก้ว : มหาวิทยาลัยบูรพา.

วรรณฤดี สุบดินทร์กูร และกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน. (๒๕๕๙). “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานสหิกิจศึกษา และโครงงานนิสิต”. ใน การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC2) ๒๗ -๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ (หน้า ๑๐๒๒-๑๐๒๙). สระแก้ว : มหาวิทยาลัยบูรพา.

กัญญาวีร์ ชูสถาน และกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน. (๒๕๕๙). “การประยุกต์ใช้ Google Maps API ในการประมูลผลข้อมูลทางการเกษตรกรณีศึกษา จ.สระแก้ว”. ใน การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC2) ๒๗ -๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙ (หน้า ๗๑๔-๗๒๑). สระแก้ว : มหาวิทยาลัยบูรพา.

กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน และสุนันฑา สดสี. (๒๕๕๙). “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาบนพื้นฐานของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา”. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒ (NCCIT๒๐๑๖) ๗-๘ ก.ค. ๒๕๕๙ (หน้า ๖๘๔-๖๙๐).ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top