ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาต้น

รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
  –  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่ 21 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  –  ลงทะเบียนปกติ ( on-line ) 28 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 4 27 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปีอื่นๆ 27 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 3 28 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 2 29 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 1 30 พ.ย. 2560 8:30 น. 1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  –  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย 1 มิ.ย. 2561 0:00 น. 1 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  –  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 2 ธ.ค. 2560 0:00 น. 2 ธ.ค. 2560 0:00 น.
  –  วันเปิดภาคการศึกษา 8 ม.ค. 2561 0:00 น. 8 ม.ค. 2561 0:00 น.
  –  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line ) 8 ม.ค. 2561 8:30 น. 15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 8 ม.ค. 2561 8:30 น. 15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการลดรายวิชา 8 ม.ค. 2561 8:30 น. 15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 8 ม.ค. 2561 8:30 น. 15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  –  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(นำร่อง) 8 ม.ค. 2561 8:30 น. 15 ม.ค. 2561 23:59 น.
  –  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 25 ม.ค. 2560 0:00 น. 2 ก.พ. 2560 23:59 น.
  –  งวดชำระเงินตามปกติ 29 ม.ค. 2560 0:00 น. 2 ก.พ. 2560 23:00 น.
  –  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ 29 ม.ค. 2561 0:00 น. 2 ก.พ. 2561 23:00 น.
  –  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์ 29 ม.ค. 2561 0:00 น. 2 ก.พ. 2561 23:00 น.
  –  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป 11 ก.พ. 2561 0:00 น. 22 เม.ย. 2561 16:30 น.
  –  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 3 ก.พ. 2561 0:00 น. 3 ก.พ. 2561 0:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า 11 ก.พ. 2561 0:00 น. 11 ก.พ. 2561 0:00 น.
  –  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน 12 ก.พ. 2561 0:00 น. 18 ก.พ. 2561 0:00 น.
  –  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ 19 ก.พ. 2561 0:00 น. 19 ก.พ. 2561 0:00 น.
  –  ช่วงวันสอบกลางภาค 3 มี.ค. 2561 0:00 น. 11 มี.ค. 2561 0:00 น.
  –  ช่วงวันสอบปลายภาค 12 พ.ค. 2561 0:00 น. 20 พ.ค. 2561 0:00 น.
  –  วันปิดภาคการศึกษา 21 พ.ค. 2561 0:00 น. 21 พ.ค. 2561 0:00 น.

 
 

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top