ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาต้น

รายการ วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
  –  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่ 21 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ลงทะเบียนปกติ ( on-line ) 28 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 4 28 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปีอื่นๆ 28 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 3 31 ก.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 2 1 ส.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ชั้นปี 1 2 ส.ค. 2560 8:30 น. 4 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย 24 ธ.ค. 2560 0:00 น. 24 ธ.ค. 2560 0:00 น.
  –  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 5 ส.ค. 2560 0:00 น. 5 ส.ค. 2560 0:00 น.
  –  วันเปิดภาคการศึกษา 7 ส.ค. 2560 0:00 น. 7 ส.ค. 2560 0:00 น.
  –  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line ) 7 ส.ค. 2560 8:30 น. 15 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 7 ส.ค. 2560 8:30 น. 15 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการลดรายวิชา 7 ส.ค. 2560 8:30 น. 15 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา 8 ส.ค. 2559 8:30 น. 15 ส.ค. 2560 23:59 น.
  –  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(นำร่อง) 7 ส.ค. 2560 8:30 น. 15 ส.ค. 2550 23:59 น.
  –  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB 25 ส.ค. 2560 0:00 น. 1 ก.ย. 2560 23:59 น.
  –  งวดชำระเงินตามปกติ 28 ส.ค. 2560 0:00 น. 1 ก.ย. 2560 23:00 น.
  –  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ 28 ส.ค. 2560 0:00 น. 1 ก.ย. 2560 23:00 น.
  –  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์ 28 ส.ค. 2560 0:00 น. 1 ก.ย. 2560 23:00 น.
  –  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป 2 ก.ย. 2560 0:00 น. 19 พ.ย. 2560 16:30 น.
  –  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 2 ก.ย. 2560 0:00 น. 10 ก.ย. 2560 0:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า 10 ก.ย. 2560 0:00 น. 10 ก.ย. 2560 0:00 น.
  –  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน 11 ก.ย. 2560 0:00 น. 11 ก.ย. 2560 0:00 น.
  –  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ 25 ก.ย. 2560 0:00 น. 25 ก.ย. 2560 0:00 น.
  –  ช่วงวันสอบกลางภาค 30 ก.ย. 2560 0:00 น. 8 ต.ค. 2560 0:00 น.
  –  ช่วงวันสอบปลายภาค 2 ธ.ค. 2560 0:00 น. 12 ธ.ค. 2560 0:00 น.
  –  วันปิดภาคการศึกษา 13 ธ.ค. 2560 0:00 น. 13 ธ.ค. 2560 0:00 น.

 
 

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top