สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in General Administration
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration (General Administration)
อักษรย่อภาษาไทย : รป.บ. (การบริหารทั่วไป)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.P.A. (General Administration)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• นักปกครอง (ปลัดอำเภอ/อบต./อบจ./เทศบาล/สำนักงานเขต)
• รับราชการตำรวจ/ทหาร
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ประสานงาน
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์
• นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
• นักวิชาการ
• นักพัฒนาชุมชน
• นักสังคมสงเคราะห์
• นักวิเคราะห์โครงการ
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว (SMEs)
ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมสูง เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม
ความสำคัญ
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ทั้งทางโครงสร้างการบริหารงาน ทำให้ประเด็นปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อน ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์จึงต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีพลวัตสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดใดก็ตามด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะต้องดำเนินการผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป ในพื้นที่วิทยาเขตสระแก้ว ให้มีองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความเท่าเทียม เป็นธรรมของสังคมให้เกิดขึ้นได้
วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารในลักษณะทั่วไปที่มีร่วมกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน
2. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารในองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนอันนำไปสู่ความเข้าใจในระบบและการประสานงานในการดำเนินงานของแต่ละองค์กร
3. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการโดยสามารถนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปพัฒนาองค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประเมินความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในทางการบริหารได้
5. มีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมืองและผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งรับใช้สังคมสาธารณะ
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก 45 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ หรือเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top