สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in General Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration (General Administration)
อักษรย่อภาษาไทย : รป.บ. (การบริหารทั่วไป)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.P.A. (General Administration)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักปกครอง (ปลัดอำเภอ/อบต./อบจ./เทศบาล/สำนักงานเขต)
 • รับราชการตำรวจ/ทหาร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์
 • นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 • นักวิชาการ
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักวิเคราะห์โครงการ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว (SMEs)

ปรัชญา

 หลักสูตรนี้มุ่งสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมสูง เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม

ความสำคัญ

 กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ทั้งทางโครงสร้างการบริหารงาน ทำให้ประเด็นปัญหาทางสังคมมีความซับซ้อน ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์จึงต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีพลวัตสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดใดก็ตามด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะต้องดำเนินการผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป ในพื้นที่วิทยาเขตสระแก้ว ให้มีองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความเท่าเทียม เป็นธรรมของสังคมให้เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารในลักษณะทั่วไปที่มีร่วมกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน
2. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารในองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนอันนำไปสู่ความเข้าใจในระบบและการประสานงานในการดำเนินงานของแต่ละองค์กร
3. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการโดยสามารถนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปพัฒนาองค์การภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประเมินความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในทางการบริหารได้
5. มีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมืองและผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งรับใช้สังคมสาธารณะ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเอกเลือก 45 หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ หรือเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top