บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ITBI

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

อ.พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
damrongm@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลงานวิจัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

kittisak@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ผลงานวิจัย
Aj-Panitnat

ผศ.ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

panitnat@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Computing and Electronic Systems) University of Essex, UK
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

อ.อรรถพร แขสวัสดิ์

attaporn@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Ayingyos

อ.ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง

yingyos@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานวิจัย
Aweerapat

ดร.วีรภัทร พุกกะมาน

weerapat@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Apetcharat

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

petchar@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย

PA

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ajyiim

ดร.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
panumas@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี รป.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Aj-Prasong

ผศ.ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์

prasongl@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูธนบุรี

ผลงานวิจัย
Aj-Nongnuch-02

ผศ.ดร.นงนุช ศรีสุข

nongnuchsr@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานวิจัย
Aj-Akarakrit

ผศ.ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

akarakrit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (พัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิจัย

G-LOG

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

Asirinaree

ผศ.ดร.สิรินารี เงินเจริญ

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
sirinaree@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2560
ปริญญาตรี กษ.บ. (การจัดการการเกษตร) วิชาเอก การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2564

ผลงานวิจัย
Apisit

ดร.พิสิษฐ์ บึงบัว

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
pisitb@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานวิจัย
Apareeyawadee

ผศ.ดร.ปรียาวดี ผลเอนก

pareeyawadee@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิจัย
AjMaprang

ผศ.ญาณิน พัดโสภา

yaninp@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Abenyada

ผศ.ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง

benyada@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Management in Marketing) Savitribai Phule Pune University
ปริญญาโท บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้า

ผลงานวิจัย
Atanattrin

รศ.ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค

ratanan@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D (Economics) (International Program) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย
Aj-Siriprapha

ผศ.ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

siriprapha@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Alikhit

ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน

likhit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

NRE

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Aj-Siriprapha

ผศ.ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์

ผู้ดูแลสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
siriprapha@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Alikhit

ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน

likhit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

HRM

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

AjModdaeng

ผศ.อรณิชา บุตรพรหม

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
oranicha@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Aj-Akarakrit

ผศ.ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

akarakrit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (พัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิจัย
Aadisak

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

adisak@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศศ.ม. (ความมั่นคงศึกษา) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย

Others

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Awichuda

ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

wichudajan@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย
Atanaporn

ดร.ธนพร คำวรรณ์

tanaporn@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัย
AJGame

ผศ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์

auttapon@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sasiprapa

ดร.ศศิประภา ครองแดง

sasiprapa.kr@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท-ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา-พันธุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top