บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ITBI

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

Aann

ดร. พัชรวดี พูลสำราญ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
patcharp@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

kittisak@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ผลงานวิจัย
Aj-Panitnat

ดร. พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

panitnat@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Computing and Electronic Systems) University of Essex, UK
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

อ. อรรถพร แขสวัสดิ์

attaporn@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

อ. พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
damrongm@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลงานวิจัย
Apetcharat

ผศ. ดร. เพชรรัตน์ รัตนวงษ์

petchar@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย
Ayingyos

อ. ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง

yingyos@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานวิจัย

PA

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aunxhalee

ผศ. ดร. อัญชลี มีบุญ

ประธานสาขาวิชาการบริหารทั่วไป
unchalee@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานวิจัย
Asermsit

ดร. เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี

sermsit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิจัย
Aj-Nongnuch-02

ดร. นงนุช ศรีสุข

nongnuchsr@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานวิจัย
Ajyiim

ดร. ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค

panumas@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รป.ม. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี รป.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Aj-Prasong

ผศ. ดร. ประสงค์ เลาหะพงษ์

prasongl@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทบธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูธนบุรี

ผลงานวิจัย

LOG

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว

Apareeyawadee

ผศ. ดร. ปรียาวดี ผลเอนก

ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว
pareeyawadee@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิจัย
Apisit

ดร. พิสิษฐ์ บึงบัว

pisitb@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               วท.ม.(การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
               ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานวิจัย
AjMaprang

อ. ญาณิน พัดโสภา

yaninp@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Abenyada

ดร. เบญญาดา กระจ่างแจ้ง

benyada@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Management in Marketing) Savitribai Phule Pune University
ปริญญาโท บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้า

ผลงานวิจัย
Atanattrin

ผศ. ดร. ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค

ratanan@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D (Economics) (International Program) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย
Aweerapat

อ. วีรภัทร พุกกะมาน

weerapat@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

NRE

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Alikhit

ผศ. ดร. ลิขิต น้อยจ่ายสิน

ผู้ดูแลสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
likhit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท กศ.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Ajakkaphun

ดร. จักรพันธ์ นาน่วม

jakkaphu@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย
Asalinee

ผศ. ดร. สาลินี ผลมาตย์

salinee@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Asirinaree

ดร. สิรินารี เงินเจริญ

sirinaree@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิจัย
Aj-Siriprapha

ดร. ศิริประภา แจ้งกรณ์

siriprapha@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย

HRM

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Aj-Akarakrit

ผศ. ดร. อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

ผู้ดูแลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
akarakrit@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (พัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิจัย
Aadisak

ดร. อดิศักดิ์ สืบธรรมมา

adisak@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานวิจัย
AjModdaeng

อ. อรณิชา บุตรพรหม

oranicha@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
               กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย
Achontichar

ผศ. ดร. นิรุษา ศิริวริษกุล

chonticha_m@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานวิจัย

Others

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Awichuda

ผศ. ดร. วิชุดา จันทร์ข้างแรม

wichudajan@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย
Atanaporn

อ. ธนพร คำวรรณ์

tanaporn@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัย
AJGame

อ. อรรถพล ศรีประดิษฐ์

auttapon@buu.ac.th

Wachira

ดร. วชิร ใจภักดี

vachira.ch@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วท.ม.(พันธุศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ.(ชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัย
Sasiprapa

ดร. ศศิประภา ครองแดง

sasiprapa.kr@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาเอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา-พันธุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย
@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top