ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมขององค์กร (Shared Values) ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ

S : Strength

C : Contribution

 I : Improvement

S : Social Responsibility

O : Openness

เข้มแข็งทางปัญญา

เผยแพร่องค์ความรู้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

รับผิดชอบต่อสังคม

เปิดกว้างทางความคิด

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top