ค่านิยมองค์กร

S : Strength

C : Competency

 I : Indochina gateway

S : Self-devotion

O : Opportunity

สร้างสังคมให้เข้มแข็ง

พัฒนาคนให้มีความรู้

เสริมศักยภาพชุมชนให้เป็นประตูสู่อินโดจีน

สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาส่วนรวม

เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top