ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

"สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"คลังปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม"


คลังปัญญา หมายถึง เป็นแหล่งความรู้ที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนา 3 พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์หรือบริบทที่มีการปรับเปลี่ยน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ เป็นภารกิจโดยหน้าที่ และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมี 3 พันธกิจ ดังนี้

  1. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และ ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top