ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

"สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"

วิสัยทัศน์

"สังคมอุดมปัญญาแห่งภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

  1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับส่งเสริมเสรีภาพ ทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. ดำเนินการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสังคมให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา การกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top