ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

"สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"

วิสัยทัศน์

"ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ระดับสากล มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา"

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
  3. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของไทย
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top