ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

ภาพกิจกรรม "โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมแบบมืออาชีพ"

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการสอนแบบ Active Learning"

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2559

ภาพกิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ภาพกิจกรรมการอบรมใช้โปรแกรม R เพื่อการทำวิจัย

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top