ระเบียบการศึกษา

ข้อบังคับการศึกษา

คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายของนิสิต

ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนิสิต

เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระทำความดีของนิสิต เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ

แนวปฏิบัติการพิจารณาโทษการกระทำการส่อเจตนาทุจริต

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตจากอุบัติเหตุ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยนิสิต

การวัดและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คำร้องขออนุญาตเข้าออกหอพักนิสิตเกินเวลา

แนวปฏิบัติในการสอบ

การสวมใส่และถ่ายภาพชุดครุย

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top