โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรรม ซึ่งมีการประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยังการช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ดำเนินงานให้แก่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนโครงการและมอบหมายโครงการที่จะกำหนดจัดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อเป็นการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ วางแผนโครงการ สร้างขวัญและกำลังใจการทำงาน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ ประจำปี ๒๕๖๔
๒) เพื่อกำหนดแผนกิจกรรมและปฏิทินโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๕
๓) เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๕

สถานที่ดำเนินงาน

จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง meet.google.com/opd-fvhf-toz

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) คณาจารย์คณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต จำนวน ๗ คน
๒) สโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓ คน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top