โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมคณะ Comments Off

หลักการและเหตุผล

  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและได้ถูกนำมาใช้งานกับองค์การในงานส่วนต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีนโยบายสนับสนุนให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการในการทำงานอย่างหลากหลาย หากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี ก็ยิ่งจะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอเสนอจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่มีให้บริการของคณะฯ และสามารถใช้งานแอพพลิคชันต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาฯ และคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมไปถึงสามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกตามหลักจริยธรรมและไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ได้ใช้ดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. เพื่อจัดอบรมการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
๓. เพื่อให้ผู้อบรมได้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกหลักจริยธรรมและไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สถานที่ดำเนินงาน

จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์

กำหนดการจัดโครงการ

วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๓๘ คน

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าดูคลิปย้อนหลัง

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากร

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top