พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมคณะ, ข่าวกิจกรรม Comments Off

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้รับเกียรติจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ณ โรงแรมลาวิลล่า บูทิคโฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสาระสำคัญในความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และด้านการวิจัย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนของจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดในภูมิภาคใกล้เคียง พร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดสระแก้ว ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top