โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมคณะ Comments Off

  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดร.จักรพันธ์ นาน่วม และ อ.พิสิษฐ์ บึงบัว ได้นำนิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วม “โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ฝายมีชีวิตบ้านแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รู้จักการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และได้รับการชื่นชมจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top