โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้สิ้นเสร็จทุกโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะทำให้สามารถวางแผนในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นวางแผนโครงการและมอบหมายโครงการที่จะกำหนดจัดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นเพื่อเป็นการประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ วางแผนโครงการ สร้างขวัญและกำลังใจการทำงาน และสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั้งปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒) เพื่อกำหนดแผนกิจกรรมและปฏิทินโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓) เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) คณาจารย์คณะกรรมการบริหารกิจการนิสิต จำนวน ๑๐ คน
๒) สโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐ คน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top