โครงการส่งต่อความสุขเพื่อสังคม ครั้งที่ ๓

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

ตามที่สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีนโนบายเพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับสังคม โครงการส่งต่อความสุขเพื่อสังคมจึงได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้พิการ ผู้อาวุโส หรือเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความผิดหรือความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่เข้ารับการให้ความรู้ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นประสบปัญหาซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม หากได้มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และความคิดในด้านที่เหมาะสม จะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีทัศนะคติที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้วยเหตุนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดโครงการส่งต่อความสุขเพื่อสังคม ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ
๒) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับชุมชนท้องถิ่น

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๒ คน
๒) นิสิต จำนวน ๑๕ คน
๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top