โครงการ บูรพาสระแก้วร่วมใจ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้มีงานวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประเพณีประจำทุกปี และในปีนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีกำหนดการจัดงานขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับพี่บัณฑิตและเป็นการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามในรุ่นต่อไป

ดังนั้นทางสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความยินดีและพบประกับบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิตรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและนิสิตรุ่นน้องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
๒) เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ
๓) เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในคณะ

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว
หน้าสำนักคอมพิวเตอร์ ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอ บางแสน จังหวัด ชลบุรี

กำหนดการจัดโครงการ

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ถึง วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๕ คน
๒) นิสิต จำนวน ๙๕ คน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top