โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย จึงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังสิทธิและหน้าที่จากการเป็นภาวะผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ บ้านเมือง และสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการทำหน้าที่ผู้แทนนิสิตให้เกิดประโยชน์แก่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงกำหนดจัดโครงการ บูรพาสระแก้วร่วมใจ ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แทนชุดปัจจุบันที่ใกล้จะหมดวาระการในการศึกษา ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
๓) เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ดำเนินงาน

ลานหน้าโรงอาหาร อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตภาคปกติและภาพพิเศษทุกชั้นปี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าว3

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top