โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าละมั่นคง จะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดี ย่อมจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้มีความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เพราะเด็กจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ

ดังนั้นสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ และยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคลในครอบครัว และเสริมสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่งและคนที่มีความสุขในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในความสามารถและ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๒) เพื่อให้นิสิตรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สถานที่ดำเนินงาน

ฝูงบิน ๒๐๖ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๒ คน
๒) นิสิต จำนวน ๔๐ คน
๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน

18175395_683717008485187_379964695_o

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top