• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
  Comments Off

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญและได้ถูกนำมาใช้งานกับองค์การในงานส่วนต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีนโยบายสนับสนุนให้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการในการทำงานอย่างหลากหลาย หากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี ก็ยิ่งจะทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอเสนอจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่มีให้บริการของคณะฯ และสามารถใช้งานแอพพลิคชันต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย […]
 • อบรมการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  อบรมการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  ข่าวกิจกรรม, ข่าวอบรม/สัมมนา
  ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้ที่ลิงค์ https://meet.google.com/zqm-ruza-jrr โดยมีกำหนดการโครงการดังเอกสารแนบ […]
 • การเทียบโอนหน่วยกิต

  ITBI
  การเทียบโอนหน่วยกิต นิสิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) นิสิตที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรของสถาบันทั้งสองแห่งนั้น ต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัย

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย เพื่อประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทั้งในชั้นเรียนหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีการกำหนดกรณีศึกษา หรือนำปัญหาจากสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อเป็นโจทย์ ในลักษณะ Problem-based Learning  ให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ มาใช้วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ […]
 • การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ITBI
  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร […]
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top