หน้าหลัก

ข่าวและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีกับนิสิตคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๒ ในการทดสอบ MikroTik Certified : MTCNA

เผยเเพร่เมื่อ

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ ได้จัดอบรมการใช้งาน MikroTik และทดสอบ MTCNA Certified ให้กับนิสิต ที่สนใจ รุ่นที่ ๒ มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๗ คน และได้ทดสอบหลังจบการอบรม ได้ผลการอบรมเป็นที่น่าพอใจ นิสิต สามารถสอบผ่านตามข้อกำหนด ด้วยข้อสอบออนไลน์ จากไมโครติก ประเทศลัตเวียซึ่ง MTCNA Certified นี้ เป็นที่ยอมรับระดับสากล และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้

 

ยินดีกับนิสิตคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑ ในการทดสอบ MikroTik Certified : MTCNA

เผยเเพร่เมื่อ

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ ได้จัดอบรมการใช้งาน MikroTik และทดสอบ MTCNA Certified ให้กับนิสิต ที่สนใจ โดยรุ่นที่ ๑ นี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน ๘ คน และได้ทดสอบหลังจบการอบรม ได้ผลการอบรมเป็นที่น่าพอใจ นิสิต สามารถสอบผ่านตามข้อกำหนด ด้วยข้อสอบออนไลน์ จากไมโครติก ประเทศลัตเวีย  ซึ่ง Certified นี้ เป็นที่ยอมรับระดับสากล และสามารถนำไปใช้เป็นใบเบิกทางในการทำงานได้

รับสมัครนิสิตอบรมและสอบวัดความรู้ MikroTik

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์ นิสิต ชั้นปี ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
นิสิตคนใด สนใจจะอบรม และสอบ Certified MikroTik สามารถกรอกใบสมัคร เพื่ออบรมได้ ตามรายละเอียดลิงค์

https://goo.gl/forms/SY4DVLYzPQ4Yskas1

รับมอบอุปกรณ์จาก MikroTik

เผยเเพร่เมื่อ

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมจัดการเรียนการสอน และให้บริการวิชาการ ด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กรด้วยอุปกรณ์ MikroTik แล้ว โดย มเื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ ตัวแทนคณบดีฯ รับมอบอุปกรณ์เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอน และรับมอบประกาศนียบัตร MikroTik Trainer โดยอาจารย์มานะ แก้วเจริญ บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิต จำกัด ตัวแทน MikroTik เป็นผู้ส่งมอบ

 

อบรมการออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับโรงเรียน

เผยเเพร่เมื่อ

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในจังหวัดสระแก้ว โดยได้จัดโครงการ “การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน” เพื่อให้ครู ที่เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเครือข่ายของโรงเรียนระหว่างกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยห้องปฏิบัติการฯ ได้นำอุปกรณ์ MikroTik มาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม และร่วมออกแบบการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดการใช้งานประโยชน์สูงสุด

MikroTik Academy