ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป 22810159 : ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication) 3 (3-0-6)
85111059 : การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life) 2 (1-2-3)
88510059 : การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation) 2 (2-0-4)
99910259 : ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English) 3 (3-0-6)
วิชาแกน 75210362 : สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (Statistics for Information Technology and Business Innovation) 3 (3-0-6)
วิชาบังคับ 75210462 : แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform Technology) 3 (3-0-6)
75212062 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 (Object-Oriented Programming I) 3 (2-2-5)
รวม (Total) 19

*** คลิกที่รายวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา ***
×

22810159 : ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)

Thai Language Skills for Communication

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Language, thinking, and reason; integration of language skills for efficient communication suitable with context and situations both in daily life and for academic purposes

ผลการเรียนรู้

2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา


×

85111059 : การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3)

Exercise for Quality of Life

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการ ออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Knowledge, understanding and awareness about exercise and its relation to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of health; principle of choosing exercise activities; a study of Thai as well as international sports; the practice of social and appropriate behaviors; terminology commonly used for communication in exercise and sports; sportsmanship and ethics in sports; physical and mental fitness; safety in exercise and sports; application of knowledge and understanding in exercise into everyday life

ผลการเรียนรู้

2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา


×

88510059 : การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม 2 (2-0-4)

Logical Thinking and Problem Solving for Innovation

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

Technological innovation that change the world; process of logical thinking and problem solving; problem analysis; data abstraction and representation; flowchart; mind map; dividing main problems into sub problems; problem modeling tools

ผลการเรียนรู้

2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา


×

99910259 : ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6)

Collegiate English

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้

Intermediate skills in listening, speaking, reading and writing English with emphasis on the sustained expansion of vocabulary; the development of a higher knowledge understanding of structure; and the strategies for English language learning to achieve a more practical and greater command of the English language for communication in college level

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์ สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา


×

75210362 : สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6)

Statistics for Information Technology and Business Innovation

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การใช้สถิติเพื่อประยุกต์ในงานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

Knowledge on statistics; probability; information collection; randomization; evaluation; testing of assumption; simple linear regression analysis; applying statistics for information technology and business innovation

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา


×

75210462 : แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 3 (3-0-6)

Platform Technology

หลักเบื้องต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การแทนข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่อและการสื่อสาร หลักการของ ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูล เทคโนโลยีความ เป็นเสมือน การประมวลผลแบบคลาวด์การฝึกปฏิบัติการฝึกติดตั้งและจัดการ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน

Fundamentals of hardware and software; integration of hardware and software; data representation; hardware components and functions; interfacing and communication; operating system principles; operating system components and functions; file systems; virtualization technology; cloud computing; laboratory component: installation and administration of modern operating systems

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา


×

75212062 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3 (2-2-5)

Object-Oriented Programming I

องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม แนวคิดของโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างและใช้งานคลาส ออปเจ็ค แอตทริบิวต์ และเมธอด รูปแบบของคำสั่ง ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน การกำหนดค่าตัวแปร การส่งค่าเข้าเมธอด การคืนค่าจากเมธอด นิพจน์และการดำเนินการ ข้อมูลประเภทแถวลำดับ คำสั่งทำงานแบบเงื่อนไข คำสั่งทำงานแบบวนซ้ำ และการจัดการไฟล์

Components; rules and coding steps; ideas of object-oriented programming; the creation and use of classes; objects; attributes and methods; class components; syntaxes; standard data types; variable declarations; passing parameters and method returning; expressions and operations; arrays; decision statements; iteration statements and file management

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิชา