วิชาเอกเลือกกลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
75227562 : การออกแบบและการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ (Design and Creative Presentation for Business) 3 (3-0-6)
75232662 : การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล (Visual Programming) 3 (2-2-5)
75235262 : ระบบสารสนเทศองค์กรแบบกว้าง (Enterprise Wide Information Systems ) 3 (3-0-6)
75235562 : การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management) 3 (3-0-6)
75235662 : การใช้งานสเปรดชีตสำหรับแบบจำลองทางธุรกิจ (Applying Spreadsheet-Based for Business Model) 3 (2-2-5)
75235762 : การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Services Management) 3 (3-0-6)
75236062 : การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Supply Chain Management with Planning and Optimization Tools) 3 (3-0-6)
75236262 : เทคโนโลยีและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Development and Technology) 3 (2-2-5)
75236362 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Design Technology and Innovation) 3 (2-2-5)
75237362 : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชัน (Computer Graphics and Animation) 3 (2-2-5)
75238062 : โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ (Statistics Software for Analytics) 3 (3-0-6)
75238562 : เทคโนโลยีการสร้างภาพข้อมูล (Data Visualization Technologies) 3 (3-0-6)
75241762 : เทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Knowledge Management Technology) 3 (3-0-6)
75246462 : เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Information Technology for Startup) 3 (3-0-6)
75248362 : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geography Information System) 3 (3-0-6)
75248462 : เหมืองข้อมูล (Data Mining) 3 (2-2-5)
75249762 : หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 1 (Selected Topic in Business Information Technology I) 3 (3-0-6)
75249862 : หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 2 (Selected Topic in Business Information Technology II) 3 (2-2-5)

*** คลิกที่รายวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดวิชา ***×

75227562 : การออกแบบและการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ 3 (3-0-6)

Design and Creative Presentation for Business

หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้สื่อและสื่อประสม ทักษะการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ

Principles of design for communication; presentation skills in various occasions; personalities creative thinking; target groups analysis; media and multimedia selection; skills on creative presentation for business

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.3 ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
6. ด้านทักษะพิสัย
6.3 บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ประยุกต์ สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์หรือนวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริง

×

75232662 : การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3 (2-2-5)

Visual Programming

หลักการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อน ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู อ็อปเจ็คต่างๆ ของหน้าจอวินโดวส์ คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน การประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล

Graphical user interface (GUI) design principles; event driven programming; program components and features; forms and menus designs; windows onscreen objects; decision and iteration statements; implementation on sub-programs and functions; database processing and connection

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

×

75235262 : ระบบสารสนเทศองค์กรแบบกว้าง 3 (3-0-6)

Enterprise Wide Information Systems

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ปัญหาของการแบ่งฟังก์ชันการทำงาน การปรับกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบกระบวนการใหม่และการเชื่อมโยง การพัฒนากระบวนการ ภาพรวมของการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ ภาพรวมของระบบการเงินและบัญชี การผลิต การขายและการกระจายสินค้า ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์ผู้จัดหาวัตถุดิบ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การกำกับดูแลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการจากภายนอกองค์การ แนวทางการผสานรวมระบบ

Introduction to business process; problems; functional division; business process re-engineering; process redesign and mapping; process improvement; overview of database management; information system development; enterprise resource planning; overview of finance and accounting; manufacturing; sales and distribution; human resource (HR); supply chain management (SCM); supplier relation management (SRM); customer relation management (CRM); e-governance; outsourcing; integration among enterprise solutions

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

×

75235562 : การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 3 (3-0-6)

Production and Operation Management

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึง อุตสาหกรรมปลายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Planning; operating; and controlling production of product and service; product and operation process designs; technologies involved in operation and production; quality management; project management; forecasting; inventory management; production planning and resource planning including supply chain management from beginning to end; increase operational efficiency and enhance sustainable competitive capability

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตสาธารณะ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

×

75235662 : การใช้งานสเปรดชีตสำหรับแบบจำลองทางธุรกิจ 3 (2-2-5)

Applying Spreadsheet-Based for Business Model

การเตรียมข้อมูล พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบนสเปรดชีต การประยุกต์ใช้เครื่องมือบนสเปรดชีตเพื่อ การแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจ วิธีสร้างและนำเสนอแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ

Data preparation; fundamental of programing on spreadsheet; applying spreadsheet tools for handling business problems; creating and presenting business models for making decision

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.3 ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

×

75235762 : การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6)

Information Technology Services Management

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การจัดหา การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์การและการบริหารองค์การ ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลักของความสำเร็จ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Management of IT services in an enterprise; acquisition/sourcing; users; organization behavior and organization management; service level agreement; techniques and technology for IT services; cost estimation; critical success factors and case studies of IT services organization

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

×

75236062 : การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยเครื่องมือการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ 3 (3-0-6)

Supply Chain Management with Planning and Optimization Tools

ความหมายของห่วงโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมินและการวิเคราะห์แหล่ง ผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจำหน่าย การขนส่งแบบทันเวลา และการรีเอนจิเนียริ่งโดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน วิธีการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

Definition of supply chain; importance of procurement; purchasing from external sources; purchasing in time; international procurement; seller selection; vendor evaluation and analysis; vendor examination; transport; transport evaluation; bar code; electronic data interchange; planning; distribution requirements; transport in time and re-engineering focusing on using information technology; methods for planning and optimizing supply chain

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตสาธารณะ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

×

75236262 : เทคโนโลยีและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)

E-Commerce Development and Technology

นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแค็ตตาล็อกออนไลน์ ตะกร้าและรถเข็น ระบบการชำระเงิน การจดทะเบียนชื่อโดเมน การจัดตั้งเว็บไซต์ การส่งเสริมเว็บไซต์ การประเมินผลและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ การรับรองความปลอดภัยทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

Definition, structure, component and format of e-business; business types on internet; e-business analysis, design and development process; web technology; web site design; on-line cataloging; basket and cart; payment system; domain name registration; web site implementation; web site promotion; web site evaluation and maintenance; e-commerce security

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

×

75236362 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 (2-2-5)

Package Design Technology and Innovation

หลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุและกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการออกแบบที่มีอยู่หรือการเสนอการออกแบบเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การฝึกใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Principles of package design, materials and manufacturing process; package design technology; developing existing design or initiate design of new package design; using computer technology for assisting in the development of package design product; using software for package design

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

×

75237362 : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและแอนิเมชัน 3 (2-2-5)

Computer Graphics and Animation

หลักการออกแบบแอพพลิเคชันกราฟฟิกในรูปแบบ 3 มิติ การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อออกแบบกราฟฟิก สร้างแสงและแสงเงาพื้นฐานให้กับวัตถุ หลักการสร้างแอนิเมชัน การเขียนสตอรีบอร์ด การใช้เทคนิคต่างๆ ผลิตแอนิเมชันอย่างเป็นเรื่องราว

Principles of designing 3D graphics applications; using digital tools in graphic design; basic shading and lighting modeling; animation concepts; overview of storyboarding; integrating basic techniques in producing animation movies

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

×

75238062 : โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ 3 (3-0-6)

Statistics Software for Analytics

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอย่างง่ายในการบันทึกข้อมูล การสรุปข้อมูลเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและกราฟ การเปรียบเทียบข้อมูลสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

The use of simple statistical software for recording; descriptive summary; presentation of data by charts and graphs; comparing two populations; one–way analysis of variance; two–way analysis of variance; correlation analysis and multiple linear regression

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม
5.3 แนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

×

75238562 : เทคโนโลยีการสร้างภาพข้อมูล 3 (3-0-6)

Data Visualization Technologies

ภาพรวมของการสร้างภาพข้อมูล ข้อมูลและตาราง แผนภูมิเบื้องต้น การสร้างภาพสหสัมพันธ์และหลายตัวแปร แผนภูมิต้นไม้ โครงข่ายและแผนที่ การรับรู้ทางสายตา ปฏิสัมพันธ์และการประเมินภาพข้อมูล การฝึกปฏิบัติการสร้างภาพ การนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆ การออกแบบบนพื้นฐานหลักการทางจิตวิทยา เครื่องมือและแนวโน้มของการสร้างภาพข้อมูล การประยุกต์การสร้างภาพข้อมูล

Overview of data visualization; data and table; basic charts; correlation and multivariate visualization; trees; networks; maps; visualization perception; interaction and evaluation of data visualization; data visualization practice; presentation suitable for various types of data; use of technology or innovation for graphical display in 2-dimension and 3-dimension; visualization techniques; psychology-based design principles; data visualization tools and emerging trend; data visualization application

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.3 ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

×

75241762 : เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 3 (3-0-6)

Knowledge Management Technology

หลักการของการจัดการความรู้ เทคนิคที่ใช้ในการสำรวจแบ่งประเภทความรู้ วิเคราะห์ความรู้ การประเมินค่าความรู้ การสังเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการควบคุมและ เผยแพร่ความรู้ เทคนิคในการถอดรหัสความรู้แฝงให้เป็นความรู้ประจักษ์ เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการวัดองค์การการเรียนรู้และชุมชนเชิงปฏิบัติการ

Concepts of knowledge-based system and its development; information system design using knowledge-based system; knowledge-based system usage in commercial; substitution of knowledge; roles of manufacturing; diagnostic and control structure; substitution of uncertainty; knowledge engineering tools for information gathering including questioning and collecting necessary data

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.2 สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

×

75246462 : เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อกลุ่มธุรกิจใหม่ 3 (3-0-6)

New Information Technology for Startup

หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การออกแบบ การใช้และการนำเสนอเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ สำหรับกลุ่มธุรกิจใหม่

Principles and concepts of new information technology; design; use and presentation of new information technology for startup

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.3 ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

×

75248362 : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 (3-0-6)

Geography Information System

การประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ พัฒนาการ การนำไปปฏิบัติและหน้าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการสนับสนุนการตัดสินใจ

Spatial data processing; development; implementation and functions of geographic information systems; relation between geographic information systems; remote sensing and global positioning systems; using spatial data in decision making support

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

×

75248462 : เหมืองข้อมูล 3 (2-2-5)

Data Mining

หลักการพื้นฐานเหมืองข้อมูล เครื่องมือการเรียนรู้และสถิติ การแทนความรู้ อัลกอริทึม การประเมินผลการเรียนรู้จากชุดข้อมูลฝึกสอน แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ การจำแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกคุณสมบัติของข้อมูล เหมืองข้อมูลบนเว็บ เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจ

Fundamentals of data mining; learning tools and statistics; knowledge representation; algorithms; evaluation on learning by training data; decision tree; classification; clustering; attribute selection; web data mining; data mining for business

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.3 ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตสาธารณะ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
6. ด้านทักษะพิสัย
6.2 วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด

×

75249762 : หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 1 3 (3-0-6)

Selected Topic in Business Information Technology I

หัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Related topics on information and communication technologies applied for business computer in order to follow changes and requirments of present business systems

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

×

75249862 : หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 2 3 (2-2-5)

Selected Topic in Business Information Technology II

หัวข้อที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยการฝึกปฏิบัติจริง

Related topics on information and communication technologies applied for business computer in order to follow changes and requirments of present business systems in the On-The-Job training

ผลการเรียนรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม
5.4 มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
6. ด้านทักษะพิสัย
6.1 ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา