• โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านๆ เช่น […]
 • โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

  กิจกรรมคณะ
  วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารการจัดการภายในคณะและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ๒) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสมานสามัคคีของบุคลากรในองค์กร สถานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา กำหนดการจัดโครงการ วันที่ ๑๕ […]
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

  ข่าวกิจกรรม
  กำหนดการโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันประเมินคุณภาพข้าว การแข่งขันทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ใบสมัครการแข่งขันตำส้มตำ หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผล”

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวัดและประเมินผลก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของบัณฑิตที่จะเป็นบุคคลากรที่สำคัญของชาติในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ […]
 • Applying to SCISO
  Comments Off

  Applying to SCISO

  ข่าวการศึกษา
  ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះជាពិសេសនិសិ្សតកម្ពុជា ឱកាសបានមកដល់ហើយ ទទួលការចុះឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល៍យបូរាផា សាខាស្រះកែវ - Business Computer - General Administration - Human Resoource Managemant - Natural Resources […]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูแนะแนวจังหวัดสระแก้ว

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง “Sciso Burapha แนะแนวการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” ให้แก่คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา […]
 • โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๖

  กิจกรรมสโมสรนิสิต
      สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและรู้จักช่วยเหลือสังคม […]
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top