• โครงการน้องสาขาพบปะพี่ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑   นอกจากนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้นิสิตได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในปัจุบัน และยังได้ตระหนักถึงการสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า […]
 • โครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาเป็นผู้มีคุณสมบัติและทักษะเป็นไปตามนโยบายของคณะฯ ซึ่งหากมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเล่นกีฬา และกิจกรรมที่สามารถช่วยสานสัมพันธ์อันดีให้กับนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในสาขาวิชา ทำให้นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักกันมากขึ้น มีความสนิทสนมแนบแน่นกันมากขึ้น ให้นิสิตได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ย่อมส่งผลอันดีให้กับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้   จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอโครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ได้มีการปรับทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อปรับทัศนคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านๆ เช่น […]
 • โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

  กิจกรรมคณะ
  วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารการจัดการภายในคณะและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ๒) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสมานสามัคคีของบุคลากรในองค์กร สถานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา กำหนดการจัดโครงการ วันที่ ๑๕ […]
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ

  ข่าวกิจกรรม
  กำหนดการโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันประเมินคุณภาพข้าว การแข่งขันทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ใบสมัครการแข่งขันตำส้มตำ หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผล”

  กิจกรรมคณะ
  หลักการและเหตุผล   การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการวัดและประเมินผลก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพของบัณฑิตที่จะเป็นบุคคลากรที่สำคัญของชาติในอนาคต วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ […]
 • Applying to SCISO
  Comments Off

  Applying to SCISO

  ข่าวการศึกษา
  ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះជាពិសេសនិសិ្សតកម្ពុជា ឱកាសបានមកដល់ហើយ ទទួលការចុះឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល៍យបូរាផា សាខាស្រះកែវ - Business Computer - General Administration - Human Resoource Managemant - Natural Resources […]
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top