Activities

2559

โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้ว ร่วมใจ สร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๔

โครงการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ ๒

โครงการบูรพาสระแก้วอิ่มบุญ ร่วมใจ วัยใสใส่บาตร ปีที่ ๔

โครงการสร้างสรรค์ความสุข ผ่านเสียงดนตรี ครั้งที่ ๒

โครงการติวเตอร์ ระเบิดความรู้สู่เกรด เอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการนิสิตสดใสใส่ใจสุขภาพปีที่ ๒

โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจต่อเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการส่งต่อความสุข เพื่อสังคม ครั้งที่ ๒

โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top