สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Business Computer)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในส่วนของงานสารสนเทศทางธุรกิจ(Business Analysis and Design)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design)
 • นักพัฒนาโปรแกรมเพื่องานธุรกิจ (Business Programmer)
 • ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ(Design and Create Multimedia for Presentation)
 • นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administration)
 • ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษา(Computer System Audit and Consultancy)
 • นักการขายเชิงเทคนิค (Technical Sale)
 • ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
ความก้าวหน้าในตำแหน่งสายอาชีพสามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้บริหารด้านการพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบส
นองความต้องการขององค์การธุรกิจ นักวางแผนกลยุทธ์และนโยบายการพัฒนาธุรกิจเป็นนักบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ นักการขายเชิงเทคนิคระดับเชี่ยวชาญ

ปรัชญา

 มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ความสำคัญ

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้านธุรกิจและเทคโลยีเข้าด้วยกัน
เพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปบริหารและจัดการการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่าง
มีระบบและเป็นขั้นตอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติควบคู่กัน
เพื่อการนำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับความก้าวหน้าของวิทยาการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักการค้นคว้าและวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
3.เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในวิชาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
วิชาแกน (วิชาแกนทางธุรกิจ) 30 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน 47 หน่วยกิต
  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 20 หน่วยกิต
  - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 น่วยกิต
  - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 6,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 70,670 บาท
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top