สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Human Resource Management)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
• เจ้าหน้าที่งานบริหรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• นักวิชาการบริหารบุคคล
• พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
• นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
• ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
• อาจารย์
• นักวิจัย
• อาชีพอิสระทางบริหาร
• ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
• ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ปรัชญา
• ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน
ความสำคัญ
ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขัน และสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ดังนั้นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถสร้างองค์การให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เกิดการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการในกำลังคนด้านบริหารธุรกิจสำหรับองค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจจึงเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างกำลังคนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ต่อไป
•   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตาม (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาต่างๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การคัดสรรหาและคัดเลือกคนที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารผลงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การจัดการค่าตอบแทน และสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
•   ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับองค์การและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยกำหนดให้ผู้เรียนไปปฏิบัติงานจริงในองค์การและสถานประกอบการต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมด้านการศึกษาดูงาน การฝึกงานและ/หรือปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา นอกจากนั้นได้เชิญบุคลากรขององค์การและสถานประกอบการต่างๆ ที่มีประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรเพื่อมาบรรยายให้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
• เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง สามารถคิดในเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
3. มีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมีระเบียบวินัย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการสื่อสาร ทั้งระหว่างบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับองค์การ
โครงสร้างหลักสูตร
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 36 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก 42 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
2.3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
2.4) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในทุกแผนการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
• ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 11,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท แบ่งจ่าย 9 งวด
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top