สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environment
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Natural Resources and Environment)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Natural Resources and Environment)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
• เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
• ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
• อาจารย์
• นักวิจัย
• ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านสิ่งแวดล้อม
ปรัชญา
สร้างสรรค์บัณฑิต ฉลาดคิดและพัฒนา รู้คุณค่าทรัพยากร มีความพร้อมด้านคุณธรรม ประโยชน์ล้ำเพื่อสังคม
ความสำคัญ
ภายใต้บริบทของสภาพเศรษฐสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสระแก้ว ทำให้ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อผลิตบัฒฑิตทีมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นหนักในด้านการวางแผนจัดการการใช้ทรัพยากรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสระแก้วทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
• เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ความรู้ เพื่อวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้
3. ผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบวิชาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และการดำรงตนในสังคม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้
โครงสร้างหลักสูตร
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 51 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก 54 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต
2.3) วิชาโท (ถ้ามี) - หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในแผนการเรียน วิทย์ – คณิต หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top