คณะกรรมการบริหารคณะ

28

อาจารย์ เสรี ชิโนดม

ประธานกรรมการ

20

อ. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน

กรรมการและเลขานุการ

50

ดร.นงนุช ศรีสุข

กรรมการ

23

ดร.สาลินี ศรีวงษ์ชัย

กรรมการ

2

ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม

กรรมการ

22

อาจารย์ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์

กรรมการ

12

ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง

กรรมการ

8

ดร.จักรพันธ์ นาน่วม

กรรมการ

18

อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์

กรรมการ

43

ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

กรรมการ

6

ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม

กรรมการ

41

นางสาวกานดา ไชยนิสงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

15

อาจารย์ พีรเดช คุ้มวงศ์ไทย

กรรมการ

45

นางสาววิภาวดี เวียงนนท์

ผู้ช่วยเลขานุการ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top