บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

Spook

นางสาวกานดา ไชยนิสงค์

นักวิชาการศึกษา
kanda@buu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ทล.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสนตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top