โครงสร้างและแผนงาน

คณะกรรมการ KM

(Knowledge Management Committee)

Aweerapat

นายวีรภัทร พุกกะมาน

ประธาน KM

AjMaprang

อ. ญาณิน พัดโสภา

กรรมการ

Apareeyawadee

ดร. ปรียาวดี ผลเอนก

กรรมการและเลขานุการ

Aj-Akarakrit

ดร. อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์

กรรมการ

Aj-Siriprapha

ดร. ศิริประภา แจ้งกรณ์

กรรมการ

แผนการจัดการความรู้ประจำปี

(Knowledge Management Planning)
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top