วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

(SCISO Knowledge Management)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นต้นแบบของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM Best Practices)

พันธกิจ (Mission)

  • สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
  • ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการ ทำงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาฐานความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนต่อพันธกิจของคณะวิทยาศตร์และสัมคมศาสตร์

สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้นนำของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา และยึดหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและให้บริการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กรสถาบันในสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ประเด็นที่ 1: บูรณาการ KM เข้ากับระบบการทำงานของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ประเด็นที่ 2: พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  • ประเด็นที่ 3: พัฒนาฐานความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน
  • ประเด็นที่ 4: พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  • ประเด็นที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top