คณาจารย์ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

คณาจารย์ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

SCISO News 0 Comment

🎉🎊 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา งบประมาณอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการ“การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการจัดการคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้ว” โดยมี ดร. นงนุช ศรีสุขเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
2. โครงการ “การเปรียบเทียบกลุ่มชุมชนจุลชีพ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชันโรงจากสวนสมุนไพรที่แตกต่างกันในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย” โดยมี ดร. ศศิประภา ครองแดง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top