การประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

การประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

ข่าวกิจกรรม 0 Comment

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศพล ละอองแก้ว นิสิตสาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดพร้อมเกียรติบัตรจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ ในการประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top