การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา

ITBI 0 Comment

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เพื่อก่อให้เกิดการคิดที่เป็นระบบและมีการยอมรับความคิดเห็น ด้วยวิธีการนำการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM Education เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ ประเมิน เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมตามบริบท

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ได้จากประเด็นต่อไปนี้

  1. ประเมินความสามารถในการสืบค้น ตีความวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามจากกรณีศึกษาที่ได้รับ
  2. ประเมินจากข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา
  3. ประเมินจากวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top