การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านความรู้

ITBI 0 Comment

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี กรณีศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการ Active Learning และ STEM Education

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ได้จากประเด็นต่อไปนี้

  1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
  2. ประเมินจากการสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
  3. ประเมินจากรายงานหรือชิ้นงานที่นิสิตจัดทำ
  4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงงานที่นำเสนอ
  5. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top