การพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม

ITBI 0 Comment

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้จากประเด็นต่อไปนี้

  1. ปริมาณการกระทำทุจริตในการเรียน และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  2. ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
  3. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  5. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทางคุณธรรม จริยธรรม

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top