ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcomes)

ITBI Comments Off

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcomes)

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น วิชาชีพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
(3) เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้
(1) เข้าใจและอธิบายในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(2) เข้าใจและอธิบายปัญหาหรือความต้องการทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือนวัตกรรมทางธุรกิจ
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(2) สืบค้น ตีความ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและมีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และสอดคล้องกับสถานการณ์
(3) ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตสาธารณะ สำนึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม โดยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
(3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม
(2) สื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
(3) แนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(4) มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านทักษะพิสัย
(1) ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(2) วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
(3) บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ประยุกต์ สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์หรือนวัตกรรมทางธุรกิจที่ใช้งานได้จริง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัย

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top