โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จ.สระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2)

โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จ.สระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2)

ข่าวกิจกรรม Comments Off

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top