ปรับพื้นฐานวิชาการ สาขา ITBI

ปรับพื้นฐานวิชาการ สาขา ITBI

ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรม Comments Off

ขอเชิญนิสิตชั้นปี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 8.50-16.00 น. ที่ห้อง 1204 ชั้น 2 อาคาร ศ.ดร.สุชาติฯ

งานนี้พลาดไม่ได้นะคะ!

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top