โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านๆ เช่น ทักษะด้านสายวิชาชีพ แนวคิดในด้านต่างๆ การบริการช่วยเหลือสังคม การกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยคณะฯ ได้จัดให้วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นชั่วโมงกิจกรรม โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่ได้ถูกจัดขึ้นจากทางมหาวิทยาลัย จากคณะฯ หรือจากสโมสรนิสิตคณะฯ
  นอกจากนี้ ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้นิสิตจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้กับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามที่ได้มีกำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ตลอดปีการศึกษา และจัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชาที่ได้เรียน หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการสอบวัดผลที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ได้ถูกกำหนดขึ้น
๒) เพื่อจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาที่ได้เรียน
๓) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกชั้นปี

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top