กิจกรรมส่งภาพถ่ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของสาขา

กิจกรรมส่งภาพถ่ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของสาขา

ข่าวกิจกรรม Comments Off

ผลการตัดสินกิจกรรมส่งภาพถ่ายเพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของแต่ละสาขาประกฏว่าสาขาที่เหลือคะแนนสะสมมากที่สุดคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้งสองสาขาจะได้รับเกียรติบัตรในวันสถาปนาคณะในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top