โครงการ Exit Exam ปีการศึกษา 2561

โครงการ Exit Exam ปีการศึกษา 2561

ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรม Comments Off

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาทุกคน เข้ารับการทดสอบในโครงการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีก่อนจบการศึกษา Exit Exam ทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อการทบทวนได้ที่ http://bit.ly/exitexam61

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top