การประกวดโปสเตอร์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

การประกวดโปสเตอร์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ข่าวกิจกรรม Comments Off

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโปสเตอร์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ นายณัฐจร บูรพาภิภพ ชั้นปี ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐจรSmall

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาววรรณฤดี สุวดินทร์กูร ชั้นปี ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ComวรรณฤดีSmall

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวจินตนา บุญเรือง ชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

LogisจินตนาSmall
รางวัลชมเชย
นางสาวอรณิชา ภู่มาลี ชั้นปี ๑ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
นางสาวกฤติยา ประธานศิริ ชั้นปี ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายณัฐพล ตระกาล ชั้นปี ๑ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
นายสุดหล้า เสนาลา ชั้นปี ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ผลงานด้วยนะคะ
ทุกคนจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในวันงานสถาปนาคณะฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นะคะ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top