โครงการปลูกต้นไม้เชื่อมหัวใจ SCISOcieties

กิจกรรมคณะ 0 Comment

  ​คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้มีการจัด “โครงการปลูกต้นไม้เชื่อมหัวใจ SCISOcieties” ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ และระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ภายในอาณาบริเวณของสถาบันฯ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ รวมไปถึงทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับการที่องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีมติรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้า แก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรดินมากว่า ๗๐ ปี เพื่อให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมการปลูกต้นมะพร้าวร่วมกันซึ่งถือเป็นต้นไม้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยังมีกิจกรรมการร่วมหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และตัวแทนศิษย์เก่าจากสาขาวิชา เพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าของคณะฯ ซึ่งได้รับผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไปในอนาคต

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top