โครงการ Big Cleaning Day

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  กิจกรรม ๕ ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรม ๕ ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  ตามที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้แล้วสาขาวิชาฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตและคณาจารย์ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ก่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างวัฒนธรรมอันดีให้กับองค์กร
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม ๕ ส จึงขอเสนอจัดโครงการ Big Cleaning Day โดยความร่วมมือระหว่างนิสิตและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เพื่อทำให้สถานที่ทำงาน สถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมการทำงานและการเรียนการสอนอยู่ในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อทำความสะอาดสถานที่ทำงาน สถานที่เรียน สถานที่จัดกิจกรรม และสภาพแวดล้อมของบริเวณชั้น ๒ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
๒) เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
๓) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตและคณาจารย์ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบต่อการใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนและการทำงาน
๔) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและคณาจารย์

สถานที่ดำเนินงาน

สถานที่ทำงาน สถานที่เรียน สถานที่จัดกิจกรรม และสภาพแวดล้อมของบริเวณชั้น ๒ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสแทศ
๒) นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสแทศทุกชั้นปี

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top