การสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U

การสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U

ข่าวการศึกษา 0 Comment

การจัดสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U ให้กับนิสิตรหัส 59, 60, 61 ทุกสาขาวิชา ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยลงทะเบียนตามตารางการจัดสอบตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://exitexam.buu.ac.th/
โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนได้แบบออนไลน์ด้วยการกรอก Username และ Password ตามการเข้าใช้งาน BUU e-mail รวมไปถึงให้ปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด
(นิสิตภาคปกติให้ลงทะเบียนสอบแค่ ๑ ครั้ง ตามวันและรอบเวลาที่กำหนด/นิสิตภาคพิเศษเทียบโอนให้ลงทะเบียนสอบ ๒ ครั้ง ตามวันและรอบเวลาที่กำหนด)

กำหนดการเข้าสอบ BUU-CET U
รายละเอียด
คู่มือทดสอบ

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top