โครงการพัฒนานิสิตเพื่อศึกษาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

กิจกรรมคณะ 0 Comment

  โครงการพัฒนานิสิตเพื่อศึกษาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา จัดขึ้นโดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของด่านศุลกากรและขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทั้งทางถนนและทางทะเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์พิสิษฐ์ บึงบัว และอาจารย์ญาณิน พัดโสภา นำนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน จำนวน ๑๒ คน เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมณี ลิ้มไส้หั้ว หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ด่านศุลกากรคลองใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งนำชมขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ณ สถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก ด่านศุลกากรคลองใหญ่, ท่าเรือชลาลัย, ท่าเรือ ส.กฤตรวัณ รวมถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ทั้งนี้การไปศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (Independent Studies in Logistics and Cross-Border Trade) ซึ่งนิสิตจะต้องศึกษาปัญหาและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อไป

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top