โครงการสานสายใยหัวใจ SCISO

กิจกรรมคณะ 0 Comment

  ในเนื่องโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้มีการจัดโครงการ “สานสายใยหัวใจ SCISO” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการร่วมทำบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะฯ ดำเนินร่วมกับกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนการเสวนาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบของชมรมศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันในคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในด้านการเรียนการสอน เครือข่ายการวิจัย เครือข่ายการบริการวิชาการและการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพและการขยายโอกาสในการทำงานให้กับนิสิตปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไปในอนาคต

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top