การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ.ตาพระยา

งานบริการวิชาการ 0 Comment

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สระแก้ว ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ.ตาพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top