โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรม Comments Off
@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top